KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ziraat Teknoloji A.Ş. (“Ziraat Teknoloji”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ziraat Teknoloji, veri sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziraat Teknoloji, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

-Sözleşme yükümlülüklerinin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
-Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizin kaydedilmesi;
-Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
-İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
-Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
-Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
-Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
-Ziraat Bankası A.Ş. ve yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
-Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
-Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
-Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
-Ziraat Teknoloji, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir.

KVKK’nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak parmak izi ve engel durumu bilginiz fiziksel güvenlik ve size uygun destek hizmeti sunulması amaçlarıyla ve KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine davranış analizlerinize yönelik kişisel verileriniz işe alım süreçleri, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle; BDDK, SPK, MASAK, TBB, Maliye Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri başta olmak üzere üçüncü kişilerle var olan gizlilik sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler dahilinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Ziraat Teknoloji’ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Ziraat Teknoloji tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi C2 Blok 34220 Esenler/İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yazılı başvurularınız tarafımızca yürütülecek kimlik doğrulaması sürecini takiben kabul edilecek olup, kurumumuzca yasada belirtilen süreler içerisinde geri dönüş sağlanacaktır.