Name *
Last Name *
Email *
Enter the email address you want to use while logging into the system in the field next to it.
Warning: Specify an email address that you actively use as an account verification message will be sent to the email address entered.
Gender
Date of Birth *
City you live in *
 / 
Phone Number *
Mezuniyet durumu *
Lisans mezunu olduğunuz Üniversite *
Mezun olduğunuz lisans bölümü *
Identity NumberNationality *
Password *
Your password must be at least 8 characters long.
Password (Repeat) *
This is to confirm that I have read the Privacy Announcement and I accept them. Click here to read Privacy Announcement
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURUCU RIZA BEYANI

Ziraat Teknoloji A.Ş. internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, başvurucu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; Ziraat Teknoloji A.Ş. tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere;
İşe alım süreci ile ilgili Ziraat Teknoloji A.Ş. internet sitesinde yer alan dijital başvuru sisteminden iş başvurusu yapmış bulunmaktayım. Hakkımda yürütülecek işe alım sürecinde, başvuru yapılan pozisyona uygunluğumun dijital ortamdan kolay ve güvenli şekilde değerlendirilmesini, zamandan tasarruf edilmesini, sınav güvenliğinin temin edilmesini sağlamak üzere; dijital ortamdaki iş başvurusu sırasında fotoğrafımın çekilmesine ve video mülakat kaydımın yapılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
İşbu Kişisel Verilerimin, Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın;
• İstihdam yaratma,
• Anlaştığı partner kurumların işe alım sürecini yönetme, destek sağlama veya altyapı hazırlama,
• Online kariyer sitesi olarak hizmet verme,
• Bünyesine kullanıcılar tarafından yüklenen kişisel özgeçmişleri değerlendirme,
• Tasarladığı değerlendirme testlerini, yetenek ve dil sınavlarını yaparak adayın en uygun işte çalışmasını sağlamak,
• Sözleşme ilişkisinde bulunduğu kurumlara, bünyesine özgeçmiş bırakan ilgili adayların verilerini aktarma,
• Akıllı mülakat sistemi ile adayla işvereni online ortamda buluşturma,
• Kişileri mülakatlarla ve başkaca değerlendirme sistemleri ile uygun bir işe yönlendirme,
• Kurumsal Kariyer sayfası tasarlama,
• E-posta, telefon mesajı gibi iletiler yollama,
• Bünyesinde bulunan başvuruları; şirketin insan kaynakları yönetimini ve portföyünü geliştirme amacıyla kullanma,
• Verilerin raporlanarak en uygun adayın tespitine ilişkin değerlendirme yapılması,
ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi, video mülakat kaydının ve fotoğrafın özel nitelikli kişisel veri olarak yukarıda belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Ayrıca Ziraat Teknoloji A.Ş. tarafından işlenecek kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine, Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara ve ilgili bakanlığa, Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına, yapılan Akıllı mülakatlarla, Kişilik Envanter Testiyle, dil ve yeterlilik sınavlarıyla edinilen verilerimin ilgili kurum ve şirketlere aktarılmasına, Ziraat Teknoloji A.Ş.’nın işe alım süreçlerini yürütürken aldığı özel ve genel nitelikli kişisel verilerim bakımından sağlanan altyapı hizmeti gereği bu bilgilerimin Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Aydınlatma metninde de yer alan Kişisel Verileri Koruma kanunu ve ilgili mevzuatça düzenlenmiş başvuru ve şikayet hakkım hakkında da bilgilendirildim. Haklarımın neler olduğunu ve talep edebileceğim her türlü istemin ne olduğunu bildiğimi beyan ederim.
Fields marked with * are required.
HRPeak